Ai intrebari? 0242520017 scoala.manastirea@gmail.com

Anunt concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de secretar I ( M ) – 1 post

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI CALARASI

LICEUL TEHNOLOGIC “MATEI BASARAB”

COM. MÂNĂSTIREA – JUD. CALARASI

Sos. Olteniței Nt. 79

TEL / FAX 0242-520017

e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

___________________________________________________________________________

A N U N T

Avand in vedere :

 • Prevederile art. 30 din Legea 53/2003 – Codul muncii , cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Prevederile art. 3 din OUG 35/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul realizarii programelor de interes public sau social , aal indeplinirii obligatiilor fiscale si al functionarii optice a institutiilor statului , precum si pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale ;
 • Prevederile art. 91 din Legea 1/2011 - Legea Educatiei Nationale , cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Prcedura de promovare stabilita de Titlul II din HG 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , modificata prin HG 1027/11.11.2014 publicata in MO 854/24.11.2014 ,

Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Mânăstirea, cu sediul în localitatea Mânăstirea, str. Oltenițeii , nr.78 , judeţul Călăraşi organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:

- secretar I ( M ) – 1 post

Condiţii generale de participare la concurs :

1)   cetăţenia româna, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinand Spatiului Economic European şi domiciliul in România;
2)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3)    vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4)    capacitate deplină de exerciţiu;
5)    o stare de sanătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate.
6)    îndeplineşte condiţiile de studii şi , dupa caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
7)    nu a/au fost condamnat/ă/e definitiv pentru savârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii specifice de participare la concurs

Pentru secretar I ( M ) :

1)   studii medii sau superioare absolvite cu diplomă de bacalaureat/ licenţă sau echivalentă;
2)   vechime în specialitate sau în specialități înrudite cu atribuțiile specifice postului : minim 3 ani;
3)   cunoştinţe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer ;

4) cunostinte de utilizare a soft-urilor specifice activitatii din invatamant : EDUSAL , REVISAL , SIIIR ;

5) notiuni de comunicare in relatii publice ;

6) disponibilitate la timp de lucru prelungit .

Acte necesare pentru depunerea dosarului de înscriere:
1. Cerere de înscriere la concurs;
2. Copia actului de identitate şi a certificatului de naştere/certificate de căsătorie (dacă este cazul);
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
4. Copia carnetului de muncă conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
5. Cazier judiciar;
6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului de către medical de families au de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa conţine în clar: numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formularul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii ;
7. Curriculum vitae;
8. Scrisoare de intenţie (oferta candidatului);
9. Recomandare de la locul de muncă anterior;
10. Opisul dosarului în dublu exemplar, un exemplar se restituie candidatului cu înregistrarea înscrierii la concurs.
          Actele prevăzute la punctele 2 si 3 vor fi prezentate si în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalul.

Calendarul concursului :

 1. Depunerea dosarelor : la secretariatul unităţii , în perioada 10 mai - 23 mai 2018 , în zilele lucrătoare , în intervalul orar 1000-1400 ;
 2. Selecţia dosarelor depuse : 24.V.2018 ;
 3. Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse : 24.V.2018, ora 1400;
 4. Depunerea contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor depuse : 25.V.2018, în intervalul orar 1000-1200 ;
 5. Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse : 25.V.2018, ora 1600;
 6. Susţinerea probei scrise : 04.VI.2018 , ora 1000;
 7. Afişarea rezultatelor probei scrise : 04.VI.2018 , ora 1600;
 8. Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise : 05.VI.2018, în intervalul orar 1000-1200 ;
 9. Afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise : 05.VI.2018, ora 1600;
 10. Susţinerea probei practice : 06.VI.2018 , ora 1000;
 11. Afişarea rezultatelor în urma susţinerii probei practice : 06.VI.2018 , ora 1600;
 12. Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei practice :07.VI.2018 în intervalul orar 1000-1200 ;
 13. Afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma susţinerii probei practice : 07.VI.2018, ora 1600;
 14. Susţinerea inteviului : 08.VI.2018 , ora 1000;
 15. Afişarea rezultatelor în urma susţinerii interviului : 08.VI.2018, ora 1200;
 16. Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii interviului 08.VI.2018, în intervalul orar 1200-1400 ;
 17. Afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma susţinerii interviului : 08.VI.2018, ora 1500;
 18. Afisarea rezultatelor finale 08.VI.2018 , ora 1600 .

CANDIDTUL DECLARAT ADMIS SE VA PREZENTA LA POST ÎN DATA DE 11.VI.2018 .

PERIOADA DE PROBĂ VA FI DE 3 LUNI CALENDARISTICE.

Bibliografie concursului de ocupare a secretar I :

 1. Legea nr. 1/2011 - Legea Educatiei Nationale , cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii , cu modificarile si completarile ulterioare ;
  1. Legea 153/2017 – Legea salarizarii unitare , modificata si completata prin OUG 91/2017; HG 38/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice ;
 3. Hotararea Guvernului nr. 250/1992 , republicata , privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica , din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare ;
 4. OMECTS nr. 5559/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic din invatamant .
 5. HG nr. 500/2011 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor , cu modificarile si completarile ulterioare ;
 6. Ordinul 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat , cu modificarile si completarile ulterioare ;
 7. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079/2016 , modificat si completat prin OMEN 3027/2018 ;
 8. Ordinul nr. 3844/2016 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar .
 9. Legea nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Nationale , cu modificarile si completarile ulterioare ;

Tematica de concurs :

l  Organizarea sistemului de învățământ preuniversitar.

l  Incadrarea personalului in invatamantul preuniversitar;

l  Particularitati ale salarizarii in invatamantul preuniversitar ;

l  Actele de studii – tipuri , conditii de eliberare , modul de completare ;

l  Duplicate ale actelor de studii ;

l  Documente scolare ;

l  Acordarea burselor scolare si a altor ajutoare sociale pentru elevi ;

l  Arhivarea si circuitul documentelor ;

l  Intocmirea si gestionarea bazelor de date EDUSAL , REVISAL , SIIIR .

Relaţii suplimentare la sediul Liceului Tehnologic „Matei Basarab” Mânăstirea :

 • Compartimentul secretariat , tel. 0242520017 , persoana de contact Dane Ion Noni - informatician

DIRECTOR ,

Prof. Stamelatos Gheorghe


Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image